Algemene Voorwaarden – Webshops Katwijkse Zeeverkenners

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities
Artikel  2 – Identiteit van het leidingsteam
Artikel  3 – Toepasselijkheid
Artikel  4 – Het aanbod
Artikel  5 – De overeenkomst
Artikel  6 – Herroepingsrecht
Artikel  7 – Verplichtingen van de ouder(s) of verzorger(s) tijdens de bedenktijd
Artikel  8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de ouder(s) of verzorger(s) en kosten daarvan
Artikel  9 – Verplichtingen van het leidingsteam bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de ouder(s) of verzorger(s) producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door het leidingsteam worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en het leidingsteam;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de ouder(s) of verzorger(s) gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. ouder(s) of verzorger(s): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de ouder(s) of verzorger(s) of het leidingsteam in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de ouder(s) of verzorger(s) om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Het leidingsteam: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan ouder(s) of verzorger(s)en aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Het leidingsteam en de ouder(s) of verzorger(s) wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat ouder(s) of verzorger(s) en het leidingsteam gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van het leidingsteam

Stichting de Katwijkse Zeeverkenners

Handelend onder de naam/namen:

 • Stichting de Katwijkse Zeeverkenners

Vestigingsadres;

Looyerslaan 30
2223TG Katwijk

Bezoekadres;

Laage Mallegatpad 1
2223 SW Katwijk

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zondag vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 41165582

Btw-identificatienummer: –

Stichting de Katwijkse Zeeverkenners valt onder Scouting Nederland.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het leidingsteam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen het leidingsteam en ouder(s) of verzorger(s).
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ouder(s) of verzorger(s) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal het leidingsteam voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij het leidingsteam zijn in te zien en dat zij op verzoek van de ouder(s) of verzorger(s) zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de ouder(s) of verzorger(s) ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ouder(s) of verzorger(s) op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de ouder(s) of verzorger(s) langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ouder(s) of verzorger(s) zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ouder(s) of verzorger(s) mogelijk te maken. Als het leidingsteam gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het leidingsteam niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ouder(s) of verzorger(s) duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ouder(s) of verzorger(s) van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de ouder(s) of verzorger(s) het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het leidingsteam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het leidingsteam is bevestigd, kan de ouder(s) of verzorger(s) de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het leidingsteam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de ouder(s) of verzorger(s) elektronisch kan betalen, zal het leidingsteam daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. het leidingsteam kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de ouder(s) of verzorger(s) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het leidingsteam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • a. het bezoekadres van de vestiging van het leidingsteam waar de ouder(s) of verzorger(s) met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de ouder(s) of verzorger(s) van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De ouder(s) of verzorger(s) kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. het leidingsteam mag de ouder(s) of verzorger(s) vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de ouder(s) of verzorger(s), of een vooraf door de ouder(s) of verzorger(s) aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • a. als de ouder(s) of verzorger(s) in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de ouder(s) of verzorger(s), of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. het leidingsteam mag, mits hij de ouder(s) of verzorger(s) hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de ouder(s) of verzorger(s), of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de ouder(s) of verzorger(s), of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij activiteiten:

 1. De ouder(s) of verzorger(s) kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een activiteit gedurende een bedenktijd van minimaal 7 dagen voor de activiteit zonder opgave van redenen ontbinden. het leidingsteam mag de ouder(s) of verzorger(s) vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Binnen 7 dagen voor een activiteit mag het leidingsteam de reeds gemaakte kosten in mindering brengen bij het retourneren van het bedrag naar de ouder(s) of verzorger(s).

Artikel 7 – Verplichtingen van de ouder(s) of verzorger(s) tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de ouder(s) of verzorger(s) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de ouder(s) of verzorger(s) het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De ouder(s) of verzorger(s) is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De ouder(s) of verzorger(s) is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als het leidingsteam hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de ouder(s) of verzorger(s) en kosten daarvan

 1. Als de ouder(s) of verzorger(s) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van ondubbelzinnige wijze aan het leidingsteam.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de ouder(s) of verzorger(s) het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) het leidingsteam. Dit hoeft niet als het leidingsteam heeft aangeboden het product zelf af te halen. De ouder(s) of verzorger(s) heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De ouder(s) of verzorger(s) zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door het leidingsteam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de ouder(s) of verzorger(s).
 5. De ouder(s) of verzorger(s) draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als het leidingsteam niet heeft gemeld dat de ouder(s) of verzorger(s) deze kosten moet dragen of als het leidingsteam aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de ouder(s) of verzorger(s) de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de ouder(s) of verzorger(s) herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de ouder(s) of verzorger(s) het leidingsteam een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door het leidingsteam is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De ouder(s) of verzorger(s) draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • a. het leidingsteam de ouder(s) of verzorger(s) de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • b. de ouder(s) of verzorger(s) niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De ouder(s) of verzorger(s) draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • c. het leidingsteam heeft nagelaten deze verklaring van de ouder(s) of verzorger(s) te bevestigen.
 9. Als de ouder(s) of verzorger(s) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van het leidingsteam bij herroeping

 1. Als het leidingsteam de melding van herroeping door de ouder(s) of verzorger(s) op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. het leidingsteam vergoedt alle betalingen van de ouder(s) of verzorger(s), inclusief eventuele leveringskosten door het leidingsteam in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ouder(s) of verzorger(s) hem de herroeping meldt. Tenzij het leidingsteam aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. het leidingsteam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de ouder(s) of verzorger(s) heeft gebruikt, tenzij de ouder(s) of verzorger(s) instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de ouder(s) of verzorger(s).
 4. Als de ouder(s) of verzorger(s) heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft het leidingsteam de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

het leidingsteam kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als het leidingsteam dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de ouder(s) of verzorger(s) vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de ouder(s) of verzorger(s), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de ouder(s) of verzorger(s); en
  • b. de ouder(s) of verzorger(s) heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan het leidingsteam producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het leidingsteam geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. het leidingsteam staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat het leidingsteam er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door het leidingsteam, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de ouder(s) of verzorger(s) op grond van de overeenkomst tegenover het leidingsteam kan doen gelden indien het leidingsteam is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van het leidingsteam, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de ouder(s) of verzorger(s) bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. het leidingsteam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de ouder(s) of verzorger(s) aan het leidingsteam kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het leidingsteam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ouder(s) of verzorger(s) hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ouder(s) of verzorger(s) heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal het leidingsteam het bedrag dat de ouder(s) of verzorger(s) betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het leidingsteam tot het moment van bezorging aan de ouder(s) of verzorger(s) of een vooraf aangewezen en aan het leidingsteam bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de ouder(s) of verzorger(s) verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de ouder(s) of verzorger(s) de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De ouder(s) of verzorger(s) heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het leidingsteam te melden.
 3. Indien de ouder(s) of verzorger(s) niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door het leidingsteam is gewezen op de te late betaling en het leidingsteam de ouder(s) of verzorger(s) een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is het leidingsteam gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. het leidingsteam kan ten voordele van de ouder(s) of verzorger(s) afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. het leidingsteam beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de ouder(s) of verzorger(s) de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het leidingsteam.
 3. Bij het leidingsteam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het leidingsteam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de ouder(s) of verzorger(s) een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De ouder(s) of verzorger(s) dient het leidingsteam in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen het leidingsteam en de ouder(s) of verzorger(s) waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de ouder(s) of verzorger(s) en het leidingsteam over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door het leidingsteam te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de ouder(s) of verzorger(s) als het leidingsteam worden voorgelegd aan de het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners ([email protected] )
 3. Een geschil wordt door de het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners slechts in behandeling genomen, indien de ouder(s) of verzorger(s) zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het leidingsteam heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de ouder(s) of verzorger(s) de klacht bij de desbetreffende groep indiende, schriftelijk of in een andere door het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de ouder(s) of verzorger(s) een geschil wil voorleggen aan het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners, is het leidingsteam aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de ouder(s) of verzorger(s) dit eerst aan het leidingsteam.
 6. Wanneer het leidingsteam een geschil wil voorleggen aan het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners, zal de ouder(s) of verzorger(s) binnen vijf weken na een daartoe door het leidingsteam schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het leidingsteam de keuze van de ouder(s) of verzorger(s) niet binnen de termijn van vijf weken, dan is het leidingsteam gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. Het bestuur van de Verening de Katwijkse Zeeverkenners doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners geschieden bij wege van bindend advies.
 8. het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan het leidingsteam surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door het bestuur van de Stichting de Katwijkse Zeeverkenners op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ouder(s) of verzorger(s) zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ouder(s) of verzorger(s) op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.